UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!

UAB "ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS" SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2017 m.
UAB "ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS" PLANUOJAMI PIRKIMAI 2017 m.
UAB "ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“  SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2016 m.
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m.
Sakiu komunalinis ukis VPT 2016 m.doc (293KB)
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m.
Sakiu komunalinis ukis VPT 2016 m.doc (293KB)
1 priedas

PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄRAŠAS, KURIAS PERKANT APKLAUSOS RAŠTU BŪDU, VYKDANT MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NESKELBIAMA VIEŠAI

Vykdant mažos vertės pirkimą apklausos raštu būdu, vadovaujantis Taisyklių 14 punktu, žemiau išvardintos prekės ir paslaugos perkamos neskelbiant viešai, kai apklausiami ne mažiau kaip trys tiekėjai.

1.                                     elektra, komunalinės paslaugos;

2.                                     ryšio paslaugos;

3.                                     draudimo paslaugos;

4.                                     kanceliarinės prekės;

5.                                     baldai;

6.                                     mokesčių surinkimo – administravimo paslaugos;

7.                                     biuro įranga;

8.                                     Darbotojų kvalifikacijos kėlimo (mokymo) kursai;

9.                                     Juristo paslaugos.

UAB „Šakių komunalinis ūkis“ supaprastintų

viešųjų pirkimų taisyklių

2 priedas

 MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

 Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: UAB „Šakių komunalinis ūkis“ kompiuterinės ir biuro technikos bei informacinių technologijų priežiūros paslaugų pirkimą

Pirkimo organizatorius: UAB „Šakių komunalinis ūkis“

                                                              (vardas, pavardė)

 Tiekėjai apklausti: žodžiu ar raštu (pabraukti)

Apklausti tiekėjai:

Eil.   Nr.

Tiekėjo   pavadinimas

Adresas,   telefonas, faksas ar kita kontaktinė informacija

Pasiūlymą   pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė

1.


 


 


 


Priežastys, dėl kurių apklausti mažiau negu 3 tiekėjai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių ...........punktu (-ais) buvo apklausti mažiau negu 3 tiekėjai. (nurodomos aplinkybės)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Tiekėjų pasiūlymai:

Eil.   Nr.

Tiekėjo   pavadinimas

Pasiūlymo   gavimo data

Pasiūlyta   kaina, Eur, įskaitant mokesčius

1.

 

 

 

Sudaryta pasiūlymų eilė (jeigu pasiūlymą pateikė daugiau negu vienas tiekėjas):

Eil.   Nr.

Tiekėjo   pavadinimas

Pasiūlyta   kaina, Eur, įskaitant mokesčius

Pastabos

1.

 

 

 

Atmesti pasiūlymai ir atmetimo priežastys:

1. ............................................

2. ............................................

                     

Laimėjusiu pripažintas pasiūlymas:       ....................................................................................................

                                                                                            (tiekėjo pavadinimas)

 

Priežastys, dėl kurių pirkimas atliktas ne iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) siūlomo elektroninio katalogo (LR Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1333):  .....................................................................................................................................................................

Pažymą parengė (pirkimo organizatorius):

Komisijos pirmininkė                Vaida Jasaitienė

                      (pareigos)                                             (vardas, pavardė)                                                           (parašas, data)

SPRENDIMĄ TVIRTINU:

Direktorius                                Darius Mikelionis 

                      (pareigos)                                             (vardas, pavardė)                                                           (parašas, data)