UAB "Šakių komunalinis ūkis"

Dirbkime kartu!

Trumpai apie UAB "Šakių komunalinis ūkis"

UAB „Šakių komunalinis ūkis“, Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-386 įkurta įmonė.

Iš UAB „Šakių vandenys“ įmonė perėmė šias veiklas: 

  •   daugiabučių namų administravimas;
  • bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra;
  • daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas.

UAB "Šakių komunalinis ūkis" kartu su daugiabučių namų butų savininkais sieks, kad gyvenimas daugiabučiame name įgautų daugiau komforto; o daugiabučiai namai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, tarnautų dar ne vieną dešimtmetį.

Jaunatviškas, vis daugiau profesionalumo įgaunantis įmonės darbuotojų kolektyvas kartu su Jumis pasiryžęs išspręsti bet kokias su Jūsų daugiabučiu namu susijusias problemas.


UAB "Šakių komunalinis ūkis" 2019 m. veiklos planas ir

2019 m. - 2022 m. veiklos strategija  :

Savo veikloje įmonė vadovaujasi:

LR civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis bendraturčių teises, pareigas ir atsakomybę;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, http://www.am.lt/vi/index.php#a/4696

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“, http://www.am.lt/vi/index.php#a/15889

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo naujos redakcijos koncepcijos“, http://www.am.lt/vi/index.php#a/3676

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“,

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T-366 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-302 ir  rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-359 pakeitimo“

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2009 m. rugsėjo 11 d. Nr. AT-1168 „Šakių rajono savivaldybės daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas“.

Kt. dokumentais.

 

Patvirtinta:
UAB „Šakių komunalinis ūkis“   direktoriaus
 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-115

UAB “ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ APTARNAUJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TVARKA

 I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

1.         UAB “Šakių komunalinis ūkis“ (toliau – Administratorius) aptarnaujamų daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864); Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. rugpjūčio 5 d., Nr. 831); Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas“ (2015 m. balandžio 15 d., Nr. 390); Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 22 d., Nr. D1-961); Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-302 ir rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-359 pakeitimo“ (2014 m. lapkričio 27 d., Nr. T-366); Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ (2010 m. birželio 7 d., Nr. AT-719); Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir  nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašų patvirtinimo“ (2009 m. rugsėjo  11 d., Nr.AT-1168); Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Rajono gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklės“ (2013 m. spalio 31 d., Nr. T-360); kt. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2.         Ši Tvarka galioja UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikiant Šakių rajono savivaldybės daugiabučių namų butų (kitų patalpų) savininkams daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugą, teikiant daugiabučiuose namuose bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugą; kitose teisėtose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ veiklose, susijusiose su bendrosios dalinės nuosavybės administravimu, priežiūra ir eksploatavimu.

 II.       ADMINISTRATORIAUS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

3. Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę atlieka Šakių rajono savivaldybė. Administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus, užtikrinant jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (toliau – privalomieji reikalavimai), įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ‒ patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant. Administravimas baigiasi atsiradus Civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms.

4. Administratoriaus funkcijos:

4.1. Sudaryti ir tvarkyti namo butų ir kitų patalpų (toliau – Patalpos) ir butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – Patalpų savininkai) (naudotojų) sąrašą pagal valstybės įmonės Registrų centro ir patalpų savininkų pateiktus duomenis;

4.2. Sudaryti ir tvarkyti (ne rečiau kaip kartą per metus patikslinant) namo bendrojo naudojimo objektų aprašą (toliau ‒ Objektų aprašas. Aprašo pavyzdinę formą nustato aplinkos ministras). Priėmus daugiabutį namą administravimui (ar gavus tokį pavedimą iš Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus), per du mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo dienos:

a) sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą;

b) objektų aprašo vieną egzempliorių per 5 darbo dienas nuo jo sudarymo dienos pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai, kitą – saugoti teisės aktų nustatyta tvarka;

c) objektų aprašą paskelbti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ interneto svetainėje;

d) akto kopijas per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos teikti patalpų savininkams (įdedant į pašto dėžutes arba pateikiant kitu būdu (jei tokį būdą raštu nustato butų (kitų patalpų) savininkai daugumos balsais);

e) objektų aprašas ¼ patalpų savininkų rašytiniu prašymu gali būti svarstomas patalpų savininkų susirinkime ir tikslinamas jų sprendimu.

4.3. Administratorius organizuoja namo techninę priežiūrą.

4.4. Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašu, Administratorius rengia ilgalaikį (dviejų ir daugiau metų) namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą (toliau – Ilgalaikis planas), apskaičiuoja mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą ir teikia juos patalpų savininkams tvirtinti.

4.5. Patvirtintą ilgalaikį planą ir mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą per 5 darbo dienas skelbia ir šio plano kopijas teikia patalpų savininkams:

a) UAB „Šakių komunalinis ūkis“ interneto svetainėje;

b) įdedant į pašto dėžutes arba kitu būdu (jei to raštu pageidavo buto savininkas/-ai);

4.6. Administratorius rengia namo priežiūros ūkinį ir finansinį planą (toliau – Ūkinis planas. Pavyzdinę formą nustato aplinkos ministras), kuriame nurodo planuojamas einamųjų metų namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, namo techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų, bendrojo naudojimo patalpų ir žemės sklypo priežiūros, kitas su administruojamu namu susijusias paslaugas, jų tarifus ir išlaidas ir teikia juos namo butų (kitų patalpų) savininkams derinti šios Tvarkos 4.2. punkte nurodytu būdu, nustatydamas ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų pastabų ir pasiūlymų teikimo terminą.

4.7. Parengtą Ūkinį planą tikslina pagal patalpų savininkų motyvuotas pastabas ir pasiūlymus, tvirtina ir per 5 darbo dienas po patvirtinimo skelbia ir kopijas teikia patalpų savininkams šios Tvarkos 4.2. punkte nurodytu būdu.

4.8. Organizuoja ir vykdo namo techninės priežiūros, kitų, su administruojamu namu susijusių, paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus.

4.9. Pirkimų (Tvarkos 4.8 punktas) sąlygose nustato reikalavimus, kad paslaugų kainos neviršytų įstatymuose nurodytų konkrečių paslaugų maksimalių tarifų. Namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemos) techninės priežiūros paslaugos pirkimo sąlygose nustato, kad šios priežiūros tarifas neviršytų tarifo, kurį administratorius apskaičiuoja pagal aplinkos ministro tvirtinamą Daugiabučio namo techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką. Į pirkimų komisijos darbą stebėtojo teisėmis kviečia patalpų savininkų atstovus, kurie prieš tai pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Su pasirinktais paslaugų teikėjais sudaro paslaugų pirkimo sutartis (pavyzdinę formą nustato aplinkos ministras) ir kontroliuoja jų vykdymą, šios Tvarkos 4.2. punkte nurodytu būdu informuoja patalpų savininkus apie pirkimų rezultatus;

4.10. Jeigu Administratorius yra perkančioji organizacija, pirkimus vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; jeigu administratorius nėra perkančioji organizacija, pirkimus organizuoja ir vykdo vadovaudamasis savo parengtomis ir patvirtintomis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklėmis (toliau – pirkimų taisyklės). Pirkimų taisykles rengia pagal aplinkos ministro patvirtintas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdines taisykles ir per 5 darbo dienas po patvirtinimo skelbia šios Tvarkos 4.2. punkte nurodytu būdu.

4.11. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja name vykdytų statybos darbų užbaigimo procedūrose; rengia, teikia patalpų savininkams pasiūlymus dėl energiją taupančių priemonių įgyvendinimo ir šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo);

4.12. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka (Civilinio kodekso 4.85 straipsnis) šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, namo šildymo būdo keitimo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus, apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos paskirstymo metodo, karšto vandens tiekėjo pasirinkimo ir dalyvauja įgyvendinant patalpų savininkų priimtus sprendimus. Atlieka namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasiruošimo šildymo sezonui kontrolę.

4.13. Apskaičiuoja nurodytus mokėjimus, įmokas, tvarko jų surinkimo ir naudojimo apskaitą. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia sąskaitas faktūras už savo suteiktas paslaugas, mėnesinius mokėjimų pranešimus už kitas suteiktas paslaugas ir šios Tvarkos 4.2. punkte nurodytu būdu, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d., teikia patalpų savininkams (naudotojams) ar jų įgaliotiems asmenims. Šiuose pranešimuose nurodo mokėjimo būdus (bankuose, kitose įmokas priimančiose įstaigose ir įmonėse, internetu, tiesioginiu debetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį arba kitaip), savo nuožiūra gali nurodyti kitą svarbią informaciją;

4.14. Šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja balsavimą raštu; rengia metinę savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą (toliau – metinė veiklos ataskaita. Ataskaitos pavyzdinę formą nustato aplinkos ministras). Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius ją skelbia ir teikia patalpų savininkams šios Tvarkos 4.2. punkte nurodytu būdu.

4.15. Šios Tvarkos 4.2. punkte nurodytu būdu skelbia informaciją apie savo veiklą;

4.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymu užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą.

14.7. Dalyvauti namo patalpų savininkų susirinkimuose, pareikšti su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius;

14.8. Per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai, patalpų savininkams ir namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai ar jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar kitam administratoriui), perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas, pagal šios Tvarkos 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus, bei grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas. Perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai. Iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius vykdo jam priskirtas funkcijas.

14.9. Jeigu name steigiama bendrija, pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams dokumentus, kurie ir jų pateikimo terminas nurodyti Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme.

III. BUTŲ (KITŲ PATALPŲ) SAVININKŲ SUSIRINKIMŲ ŠAUKIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia Administratorius (ne rečiau kaip kartą per vienerius kalendorinius metus, pagal iš anksto parengtą ir UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktoriaus patvirtintą grafiką), arba savivaldybės vykdomoji institucija, arba 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju (toliau – Susirinkimo organizatorius). Ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu pareikalavus, per mėnesį nuo patalpų savininkų rašto pateikimo organizuoti patalpų savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę. Susirinkimo organizatorius parengia pranešimą apie šaukiamą susirinkimą, kuriame turi būti nurodyta:

5.1. Susirinkimo organizatoriaus pavadinimas arba vardas ir pavardė, jo buveinės arba veiklos vykdymo vietos adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokia yra), o, kai susirinkimą organizuoja 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų, -  jų įgalioto asmens (vieno iš 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų) adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokią turi);

5.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

5.3. susirinkimo darbotvarkė (prie kiekvieno darbotvarkės klausimo pateikiami siūlomų priimti sprendimų projektai); 

5.4. vietos ar interneto svetainės adresas ar kitas būdas, data ir laikas, iki kada butų ir kitų patalpų savininkai gali susipažinti su papildoma informacija ir dokumentais (jeigu tokie yra), kurie pagrindžia susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų siūlomų sprendimų projektus, jeigu jie nepridedami prie pranešimo apie butų ir kitų patalpų susirinkimą;

5.5. vietos adresas, el. pašto adresas ar kitas apibūdinimas, data ir laikas, iki kada (data) butų ir kitų patalpų savininkai gali pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar jų turimą informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais.

6. Pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimą skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos šiais būdais:

6.1. Susirinkimo organizatoriaus interneto svetainėje (jeigu tokia yra);

6.2. Daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų savininkams gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose;

6.3. Įdedant į pašto dėžutes kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui. Jei butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams (bendraturčiams), į pašto dėžutę įdedamas vienas pranešimas, adresuotas visiems buto ar kitos patalpos bendraturčiams.

7. Jei buto ar kitos patalpos savininkas yra informavęs namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitos patalpos išnuomojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba apie laikiną išvykimą ir yra nurodęs savo ar įgalioto asmens gyvenamosios vietos adresą ar el. pašto adresą, Susirinkimo organizatorius pranešimą apie butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą išsiunčia nurodytu adresu buto ar kitos patalpos savininkui arba jo teisiškai įgaliotam asmeniui registruotu laišku arba el. paštu.

8. Kai nustatyta tvarka sušauktas butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimas neįvyksta nesant būtinam kvorumui, o Susirinkimo organizatorius nusprendžia sušaukti pagal tą pačią darbotvarkę pakartotinį butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą, jis organizuojamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo neįvykusio susirinkimo dienos šios Tvarkos aprašo 5, 6 ir 7 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas tik vieną kartą.

 9. Butų ir kitų patalpų savininkų (jų dalies) susirinkimo sprendimus, taip pat butų ir kitų patalpų savininkų (jų dalies) balsuojant raštu priimtus sprendimus, skelbia Administratorius ar savivaldybės vykdomoji institucija.

10. Kai butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu organizuoja 1/4 butų ar kitų patalpų savininkų, jie susirinkimo ar butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo originalą privalo perduoti paskelbti Administratoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo ar balsavimo raštu dienos.

11. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) susirinkime ar balsuojant raštu priimti sprendimai skelbiami:

11.1. patalpinant butų ar kitų patalpų savininkų susirinkimo ar butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopiją Administratoriaus interneto svetainėje (jeigu tokią turi);

11.2. daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų savininkams gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose;

11.3. įdedant į pašto dėžutes kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui.

12. Jei buto ar kitos patalpos savininkas yra informavęs namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitos patalpos išnuomojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba apie laikiną išvykimą, informuojama šios Tvarkos 7. Punkte nurodyta tvarka.

IV. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Administratorius turi teisę:

13.1. teikti namo techninės priežiūros ir kitas su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, naudojimu ir atnaujinimu susijusias paslaugas, jeigu teisės aktai jam tai leidžia ir jeigu šių paslaugų sąmatai ir tarifui pritaria patalpų savininkai, priimdami sprendimą Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka;

13.2. dalyvauti kitų asmenų pradėtose teismo bylose, susijusiose su administruojamu turtu, teikti paaiškinimus;

13.3. savo iniciatyva šaukti patalpų savininkų susirinkimus ar organizuoti balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo;

13.4. atsisakyti įgaliojimų, ne vėliau kaip prieš mėnesį apie tai raštu pranešęs savivaldybės vykdomajai institucijai ir Nuostatų 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytu būdu paskelbęs patalpų savininkams. 

14. Administratorius privalo:

14.1. Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais;

14.2. sudaryti paslaugų, perkamų pagal šios Tvarkos 4.8, 4.9. ir 4.10 punktą, sutartis, nurodant, kad jis veikia kaip Administratorius, o sudaromų sutarčių naudos gavėjai yra patalpų savininkai;

14.3. pateikti patalpų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims paaiškinimus žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu laišku šią informaciją:

14.3.1. Apie šios Tvarkos V skyriuje jiems apskaičiuotus mėnesinius mokėjimus, įmokas;

14.3.2. Apie atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus ar suteiktas paslaugas, leisti susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais;

14.3.3. Jei patalpų savininkai kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku, atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos;

14.4. Informuoti kompetentingas institucijas (savivaldybės vykdomąją instituciją ir valstybinę statybos ir statinių priežiūrą atliekančias institucijas) apie asmenis, pažeidusius teisės aktus, reglamentuojančius namo techninę priežiūrą ir naudojimą.

14.5. Jei bendrojo naudojimo objektų būklė kelia grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, pagal teisės aktų reikalavimus imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė;

14.6. Teisės aktų nustatytais terminais pateikti dokumentus, susijusius su administruojamu namu, valstybės ir savivaldybės pareigūnams, vykdantiems įstatymų nustatytas funkcijas;

14.7. Dalyvauti namo patalpų savininkų susirinkimuose, pareikšti su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius;

14.8. Per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai, patalpų savininkams ir namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai ar jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar kitam administratoriui), perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas, pagal šios Tvarkos 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus, bei grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas. Perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai. Iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius vykdo jam priskirtas funkcijas.

14.9. Jeigu name steigiama bendrija, pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams dokumentus, kurie ir jų pateikimo terminas nurodyti Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme.

 V. MOKĖJIMŲ IR ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS

 15. Administratorius proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas:

15.1. už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą ir bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemos) nuolatinę techninę priežiūrą – vadovaudamasis Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką;

15.2. Už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją (ir už elektros energiją, kai bendrabučio tipo daugiabučiame name neįrengti individualūs elektros energijos apskaitos prietaisai) – pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir sutartis su elektros energijos tiekėjais;

15.3. Už kitas paslaugas – pagal šių paslaugų pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą; jei paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintas šių paslaugų sąmatas ir tarifus;

15.4. Mėnesines kaupiamąsias įmokas – pagal šios Tvarkos 4.4 punkte nurodytą kaupimo tvarkos aprašą nustatytą kaupiamosios įmokos tarifą ir pagal teisės aktus, nustatančius lėšų kaupimą namui atnaujinti (modernizuoti);

15.5. mėnesines investicijų ir (ar) kredito ir palūkanų grąžinimo įmokas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, pagal patalpų savininkų sprendimu administratoriaus sudarytas kreditavimo sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis.

16. Patalpų savininkai (naudotojai) šios Tvarkos 15. punkte nurodytus mokėjimus ir įmokas moka kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu paslaugų pirkimo sutartyse nenustatyta kitaip.

17. Iš daugiabučio namo Kaupimo fondo lėšų sąskaitos apmokama:

17.1. Už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, atliktus pagal ilgalaikį planą, pagal šių darbų pirkimo sutartyje nustatytą darbų kainą ir darbų priėmimo – perdavimo aktus.

17.2. Už ilgalaikiame plane nenumatytus darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius, kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus), pagal šių darbų faktines išlaidas ir atitinkamus mokestinius dokumentus.

18. Jei daugiabučio namo Kaupimo fonde lėšų nėra ar jų nepakanka, šios Tvarkos 17. punkte nurodytoms išlaidoms apmokėti trūkstamas lėšas apmoka patalpų savininkai proporcingai daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje pagal administratoriaus jiems pateiktas sąskaitas faktūras ar mėnesinius mokėjimų pranešimus.

 VI. ADMINISTRATORIAUS INFORMACIJOS APIE SAVO VEIKLĄ SKELBIMO TVARKA IR APIMTIS

 19. Informaciją apie savo veiklą Administratorius skelbia ir teikia patalpų savininkams šiais būdais:

19.1. interneto svetainėje (informacija atnaujinama iš esmės pasikeitus jos turiniui):

19.1.1. apie savo veiklą (pradžia, tikslai, uždaviniai, teikiamos paslaugos, jų kaina, tarifas, patirtis, pasiekimai, visuomenės atsiliepimai, kita informacija savo nuožiūra);

19.1.2. apie Administratorių (juridinį asmenį)- pavadinimą, teisinę formą, buveinę, bendrąjį telefono numerį, elektroninio pašto adresą; apie įgaliojimų atsisakymą;

19.1.3. teisinę informaciją, susijusią su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (Nuostatus, pirkimų taisykles, statinių ir jų inžinerinių sistemų naudojimo ir priežiūros taisykles, patalpų savininkų teises ir pareigas);

19.1.4. informaciją apie namą – registruotiems šios svetainės lankytojams (patalpų savininkams (naudotojams), savivaldybės vykdomosios institucijos specialistams):

19.1.4.1. objektų aprašą, ilgalaikį planą, ūkinį planą, metinę veiklos ataskaitą, namo būklę, metines namo šiluminės energijos sąnaudas, namo energinio naudingumo sertifikatą, jeigu jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, namo administravimo, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo), liftų priežiūros ir kitų paslaugų įkainius, tarifus, kaupiamosios įmokos tarifą, duomenis apie sukauptas lėšas ir jų panaudojimą;

19.1.4.2. Administratoriaus (juridinio asmens) paskirto atsakingo darbuotojo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo), liftų priežiūros ir kitų paslaugųteikėjų (tarnybų ir (ar) specialistų), avarinių tarnybų telefonų numerius;

19.1.4.3. informaciją apie patalpų savininkų susirinkimų šaukimą, balsavimo raštu organizavimą, patalpų savininkų priimtus sprendimus, kitą informaciją (savo nuožiūra);

19.1.4.4. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų paslaugų pirkimo – apie jų rezultatus;

19.1.4.5. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios – apie šiuos darbus, jų mastą, kainą, lėšų šaltinius, atlikimo terminą, darbų rangovą, darbų vadovą ir jo telefono numerį;

19.2. namo skelbimų lentose, įrengtose bendrojo naudojimo patalpose ar kitose gerai prieinamose vietose (I aukšto laiptinių aikštelėse, holuose) skelbia:

a) informaciją apie Administratorių - pavadinimą, teisinę formą, buveinę, bendrąjį telefono numerį, elektroninio pašto adresą; apie įgaliojimų atsisakymą;

b) Administratoriaus paskirto atsakingo darbuotojo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) ir kitų paslaugų teikėjų (tarnybų ir (ar) specialistų), avarinių tarnybų telefonų numerius;

c) informaciją apie patalpų savininkų susirinkimų šaukimą, balsavimo raštu organizavimą, patalpų savininkų priimtus sprendimus, kitą informaciją (savo nuožiūra);

d) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų paslaugų pirkimo – apie jų rezultatus;

e) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios – apie šiuos darbus, jų mastą, kainą, lėšų šaltinius, atlikimo terminą, darbų rangovą, darbų vadovą ir jo telefono numerį;

19.3. Gerai prieinamose namo vietose (laiptinių aikštelėse, holuose) iškabina namo energinio naudingumo sertifikato kopiją, jeigu jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus;

19.4. Patalpų savininkams į pašto dėžutes arba (jiems pageidaujant) paštu ar elektroniniu paštu pateikia:

a) objektų aprašo, ilgalaikio plano, ūkinio plano, metinės veiklos ataskaitos kopijas;

b) sąskaitas faktūras, mėnesinius mokėjimų pranešimus;

c) informaciją apie patalpų savininkų susirinkimų šaukimą, organizuojant balsavimą raštu – patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenį;

e) patalpų savininkų priimtus sprendimus, kitą informaciją (savo nuožiūra);

19.5. Informacija, nurodyta šios Tvarkos 19.4 punkte, gali būti teikiama kitais, su patalpų savininkais ar jų įgaliotais asmenimis suderintais, būdais; savivaldybės vykdomajai institucijai – su ja suderintu būdu.

 VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 20. Patalpų savininkai susirinkime arba balsuodami raštu gali iš patalpų savininkų rinkti atstovą (atstovus) (toliau Atstovas) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su Administratoriumi. Patalpų savininkų Atstovą gali rinkti namo ar jo dalies (laiptinės) patalpų savininkai sutartam laikotarpiui arba atšaukti.

21. Jei Atstovas neišrinktas, administratorius ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl Atstovo išrinkimo, kol jis bus išrinktas. Patalpų savininkų Atstovas gali būti perrenkamas ar atšaukiamas nustatytam terminui nepasibaigus. Patalpų savininko atstovo teisės:

21.1. Stebėtojo teisėmis dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo procesuose;

21.2. Vykdant balsavimą raštu ‒ balsų skaičiavimo komisijose;

21.3. Vykdant namo technines apžiūras, tikrinant šilumos, elektros energijos apskaitos, karšto vandens ir kitų matavimo prietaisų rodmenis.

22. Administratorius apie sudaromas komisijas ar organizuojamus patikrinimus, kuriuose turi teisę dalyvauti patalpų savininkų Atstovas, informuoja jį su juo sutartu būdu. Administratorius raštu per 3 darbo dienas praneša patalpų savininkų sprendimą atšauktam patalpų savininkų atstovui.

23. Patalpų savininkų Atstovas gali atsisakyti atstovavimo, raštu apie tai pranešdamas Administratoriui ir patalpų savininkams.

  

Patvirtinta:

UAB „Šakių komunalinis ūkis“   direktoriaus

2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.   V-130


UAB “ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ SUSIRINKIMŲ IR BALSAVIMO RAŠTU RENGIMO TVARKA

 I.         BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB “Šakių komunalinis ūkis“ (toliau – Administratorius) Susirinkimų ir balsavimo raštu rengimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864); Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (1996 m., birželio 11 d., Nr. I-1374; nauja redakcija nuo 2011 gegužės 28 d.); Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. rugpjūčio 5 d., Nr. 831); Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 22 d., Nr. D1-961); Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-302 ir rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-359 pakeitimo“ (2014 m. lapkričio 27 d., Nr. T-366); Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ (2010 m. birželio 7 d., Nr. AT-719); kt. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2.        Ši Tvarka galioja UAB „Šakių komunalinis ūkis“ teikiant Šakių rajono savivaldybės daugiabučių namų butų (kitų patalpų) savininkams daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugą, organizuojant daugiabučiuose namuose bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugos teikimą ir remonto darbus; kitose teisėtose UAB „Šakių komunalinis ūkis“ veiklose, susijusiose su bendrosios dalinės nuosavybės administravimu, priežiūra ir eksploatavimu.

 II. BUTŲ (KITŲ PATALPŲ) SAVININKŲ SUSIRINKIMŲ ŠAUKIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

3.        Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia Susirinkimų organizatorius:

3.1.   Administratorius (ne rečiau kaip kartą per vienerius kalendorinius metus, pagal iš anksto parengtą ir UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktoriaus patvirtintą grafiką). Jei ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu reikalauja, per mėnesį nuo patalpų savininkų rašto pateikimo privaloma organizuoti patalpų savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę.

3.2.  Savivaldybės vykdomoji institucija;

3.3.  1/4 butų ir kitų patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju.

4.        Vadovaujantis 3. Punkto nuostatomis, Susirinkimo organizatorius parengia pranešimą apie šaukiamą susirinkimą, kuriame privaloma nurodyti:

4.1.  Susirinkimo organizatoriaus pavadinimas arba vardas ir pavardė;

4.2.  Jo buveinės arba veiklos vykdymo vietos adresas;

4.3.  Telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokia yra);

4.4.  Kai susirinkimą organizuoja 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų,-  jų įgalioto asmens (vieno iš 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų) adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokią turi);

4.5.  Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

4.6.  Susirinkimo darbotvarkė (prie kiekvieno darbotvarkės klausimo pateikiami siūlomų priimti sprendimų projektai);

4.7.  Vietos ar interneto svetainės adresas ar kitas būdas, data ir laikas, iki kada butų ir kitų patalpų savininkai gali susipažinti su papildoma informacija ir dokumentais (jeigu tokie yra), kurie pagrindžia susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų siūlomų sprendimų projektus, jeigu jie nepridedami prie pranešimo apie butų ir kitų patalpų susirinkimą;

4.8.  Vietos adresas, el. pašto adresas ar kitas apibūdinimas, data ir laikas, iki kada (data) butų ir kitų patalpų savininkai gali pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar jų turimą informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais.

5. Vadovaujantis šios Tvarkos 4. Punktu, pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimą skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites (14 kalendorinių dienų) iki susirinkimo dienos šiais būdais:

5.1. Susirinkimo organizatoriaus interneto svetainėje (jeigu tokia yra);

5.2. Daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų savininkams gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose;

5.3. Įdedant į pašto dėžutes kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui. Jei butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams (bendraturčiams), į pašto dėžutę įdedamas vienas pranešimas, adresuotas visiems buto ar kitos patalpos bendraturčiams.

 III. BALSAVIMO RAŠTU ORGANIZAVIMAS

6. Balsavimas raštu organizuojamas vadovaujantis šios Tvarkos 4. ir 5. Punkto nuostatomis. Tipinę balsavimo biuletenio formą tvirtina UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktorius savo įsakymu.

7. Organizuojant balsavimą raštu, būtina:

7.1. Nurodyti balsavimo raštu biuletenio grąžinimo terminą, iki kurio grąžintas biuletenis bus laikomas teisėtu;

7.2. Nurodyti balsavimo raštu biuletenio grąžinimo būdą ir vietą;

7.3. Užpildyti balsavimo raštu biuletenių grąžinimo protokolą (formą tvirtina UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktorius savo įsakymu).

8. Jei buto ar kitos patalpos savininkas yra informavęs namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitos patalpos išnuomojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba apie laikiną išvykimą ir yra nurodęs savo ar įgalioto asmens gyvenamosios vietos adresą ar el. pašto adresą, Susirinkimo organizatorius pranešimą apie butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą išsiunčia nurodytu adresu buto ar kitos patalpos savininkui arba jo teisiškai įgaliotam asmeniui registruotu laišku arba el. paštu. Tam būtina:

8.1. Gauti raštišką buto savininko prašymą, kuriame būtų nurodyta, kokiu adresu ir kokiu būdu pateikti šios Tvarkos 4. Ir 5. Punkte įvardintą korespondeciją.

8.2. Jei prašymą (ar kitokio pobūdžio dokumentą) buto savininkas teikia el. paštu pirmą kartą (jei prieš tai nėra savo ranka parašęs prašymo ir nenurodęs, kad būtent šis el. Pašto adresas bus naudojamas jo korespondencijai), būtina gauti skenuotą, prašymo (ar kito dokumento) teikėjo parašu patvirtintą, kopiją, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją – tam, kad būtų išvengta galimybės, jog pareiškėjo elektroniniu paštu pasinaudos kiti asmenys.

9. Kai nustatyta tvarka sušauktas butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimas neįvyksta nesant būtinam kvorumui, o Susirinkimo organizatorius (kaip tai numato šios Tvarkos 3. Punktas) nusprendžia sušaukti pagal tą pačią darbotvarkę pakartotinį butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą, jis organizuojamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių (14 kalendorinių dienų) nuo neįvykusio susirinkimo dienos šios Tvarkos aprašo 4, 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas tik vieną kartą.

 10. Butų ir kitų patalpų savininkų (jų dalies) susirinkimo (surengto vadovaujantis šios Tvarkos 3. Punktu), taip pat butų ir kitų patalpų savininkų (jų dalies) balsuojant raštu priimtus sprendimus, skelbia Administratorius.

11. Jei butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu organizuoja 1/4 butų ar kitų patalpų savininkų:

11.1. Privaloma laikytis šios Tvarkos 4 ir 5 punktų nuostatų;

11.2. Susirinkimo ar butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo originalą privaloma perduoti paskelbti Administratoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo ar balsavimo raštu dienos.

11.3. Pateikti Administratoriui skelbimo apie vykusį susirinkimą kopiją, susirinkimo dalyvių sąrašo kopiją.

 IV. PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SKELBIMAS

12. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) susirinkime ar balsuojant raštu priimti sprendimai skelbiami:

12.1. patalpinant butų ar kitų patalpų savininkų susirinkimo ar butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopiją Administratoriaus interneto svetainėje (jeigu tokią turi);

12.2. daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų savininkams gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose;

12.3. įdedant į pašto dėžutes kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui.

12.4. informuojant buto savininką šios Tvarkos 8. Punktu nustatyta tvarka.

13. Šios Tvarkos 4-7. Punkte įvardintų dokumentų (susirinkimų ar balsavimo raštu protokolų) originalai; balsavimo raštu biuletenių originalai; pranešimų apie susirinkimą išdalinimo sąrašo ir grąžintų balsavimo raštu biuletenių sąrašo originalai; kitų dokumentų, tiesiogiai susijusių su įvykusiu susirinkimu ar balsavimu raštu, originalai (ar jų kopijos, kaip nurodyta šios Tvarkos 11. Punkte) segami ir registruojami UAB „Šakių komunalinis ūkis“ registre „Protokolai“.

14. Susirinkimų ar balsavimo raštu protokolų kopijos segamos į konkretaus daugiabučio namo bylą.

 V. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

15. Skelbiant informaciją apie susirinkimuose ar balsuojant raštu priimtus sprendimus; taip pat kitą, su daugiabučio namo valdymu susijusią informaciją, privaloma:

15.1. Vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 str. Nuostatomis:

15.1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

15.1.2. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

15.1.3. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

15.1.4. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

15.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str.  Nuostatų:

15.2.1. Duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

15.2.2. Tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

15.2.3. Tvarkomi pagal šiame ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

15.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. Nuostatomis:

15.3.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą;

15.3.2. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

15.3.3. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys;

15.3.4. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

15.3.5. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei reikia apsaugoti duomenų subjekto arba kito asmens esminius interesus, kai duomenų subjektas nepajėgia duoti sutikimo dėl fizinės negalios arba yra neveiksnus;

15.3.6. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei jie yra reikalingi bylai nagrinėti teisme arba įstatymai įpareigoja duomenų valdytoją tvarkyti tokius duomenis.

 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 16. Patalpų savininkai susirinkime arba balsuodami raštu gali iš patalpų savininkų rinkti atstovą (atstovus) (toliau Atstovas) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su Administratoriumi. Patalpų savininkų Atstovą gali rinkti namo ar jo dalies (laiptinės) patalpų savininkai sutartam laikotarpiui arba atšaukti.

17. Patalpų savininko atstovo teisės:

17.1. Stebėtojo teisėmis dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo procesuose;

17.2. Vykdant balsavimą raštu ‒ balsų skaičiavimo komisijose;

17.3. Vykdant namo technines apžiūras, tikrinant šilumos, elektros energijos apskaitos, karšto vandens ir kitų matavimo prietaisų rodmenis.

18. Administratorius apie sudaromas komisijas ar organizuojamus patikrinimus, kuriuose turi teisę dalyvauti patalpų savininkų Atstovas, informuoja jį su juo sutartu būdu. Administratorius raštu per 3 darbo dienas praneša patalpų savininkų sprendimą atšauktam patalpų savininkų atstovui.

19. Jei Atstovas neišrinktas, administratorius ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl Atstovo išrinkimo, kol jis bus išrinktas. Patalpų savininkų Atstovas gali būti perrenkamas ar atšaukiamas nustatytam terminui nepasibaigus.

                                                                   

20. Patalpų savininkų Atstovas gali atsisakyti atstovavimo, raštu apie tai pranešdamas Administratoriui ir patalpų savininkams.